တန္ဖိုး

တန္ဖိုး

ျပန္မလာေတာ့တဲ့ေျခရာေတြေပၚ
လာေနတာ ဘယ္သူေတြလဲ
အသစ္ေတြလား…။
အမိုက္အမွားေတြလိုက္စားသူေတြလား
ဒီမွာ…
အႀကိဳက္ခ်င္းမတူညီၾကဘူး
လက္ခံတယ္။
ဘ၀ခ်င္းမတူညီၾကဘူး
လက္ခံတယ္
ေၾကြးၿမီေတြနဲ႔ ေလးလံပိတင္ေနလြန္း
လက္ခံတယ္။
ေလးေတာ္ကို ငါတင္ၿပီး ပစ္ခ်လိုက္ရမွာက
အၿမိဳက္တရားေပပဲကိုး။
ငါ့ဘက္က ငါ့အဘိဓမၼာအရ
ငါဟာ
လြတ္လြတ္ကၽြတ္ကၽြတ္ႀကီးရႈံးခဲ့ရေတာ့
လြတ္လြတ္ကၽြတ္ကၽြတ္ႀကီးပဲႏိုင္ခ်င္တယ္။
အမွန္တကယ္ပဲ
ငါပစ္ခ်လိုက္ပါတယ္
အၿမိဳက္တရား။ ။

ေမာင္ေခ်ာႏြယ္
ျမားနတ္ေမာင္၊ေမ၊၂၀၀၁၊စာ-၈

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s