ကဗ်ာကို စနစ္တက်သံုးစြဲနည္း

ကဗ်ာကို စနစ္တက်သံုးစြဲနည္း

ကဗ်ာစာအုပ္ေပၚမွာ ရွိတဲ့ ရက္စြဲကို စစ္ေဆးပါ။
ကုန္ဆံုးသက္တမ္း ေက်ာ္လြန္ရင္ လံုး၀မသံုးပါႏွင့္။
ကဗ်ာစာအုပ္ကို သတ္မွတ္ထားသည့္ ေနရာမွ ဆုတ္ၿဖဲပါ။
ကဗ်ာကို အလိပ္မျဖည္ဘဲ ထုတ္ယူပါ။

ကဗ်ာထိပ္ထဲကို လက္ညိွဳးထည့္ၿပီး မွန္ကန္သည့္ဘက္
ဟုတ္မဟုတ္စစ္ေဆးပါ။
ကဗ်ာထိပ္ဖ်ားဟာ ရာဘာႏို႔သီးေခါင္းပံုရွိၿပီး၊
ကြင္းက အျပင္ဘက္တြင္ ရွိရပါမယ္။

ကဗ်ာကို မစြပ္မီ၊ ရာဘာႏို႔သီးေခါင္းကို လက္ညိွဳး လက္မျဖင့္
ေလမခိုေစရန္ ဖိညစ္ပါ။
အသင့္ျဖစ္ေနေသာ စိတ္ကူးေပၚသို႔ ကဗ်ာကို စြပ္ခ်ပါ။

တျခားလက္ကို အသံုးျပဳၿပီး ကဗ်ာကို စိတ္ကူးတဆံုးေရာက္ေအာင္
ျဖည္ခ်ပါ။

စိတ္ကူးအလုပ္ဆံုးဆံုးခ်င္း အေတြးမက်န္မီ
ကဗ်ာမက်န္ခဲ့ေအာင္ စိတ္ကူးေအာက္ေျခမွ
ကဗ်ာကို ဖိကိုင္ၿပီး ဆြဲထုတ္ပါ။

ဆြဲထုတ္ၿပီး ကဗ်ာကို စကၠဴျဖင့္ထုပ္ပါ။
အဲဒီ ကဗ်ာထုပ္ကို အမႈိက္ပံုးထဲသို႔ စြန္႔ပစ္ပါ။
ၿပီးလွ်င္ လက္ေဆးပါ။ ။

လြန္းဆက္ႏိုးျမတ္
၂၆.၆.၀၉
ေန႔လည္ ၀၃း၀၀နာရီ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s