မွတ္ပံုတင္

မွတ္ပံုတင္

အိုင္းစတိုင္းေလာက္မေတြးေခၚတတ္ခဲ့ပါဘူး
ငါးြက္ရာ အစာမခ်ခဲ့ဖူးပါဘူး
ဆိုေနက်သီခ်င္းေလးကိုသာ
သံေနသံထားမွန္ကန္ေအာင္ ျပင္ဆင္ခဲ့တယ္။

ငါေနထိုင္ေသာ ကမၻာေလာကမွာ
ဘယ္အေလာင္းအစားမွ မႏိုင္လည္း
ေပ်ာ္ရႊင္ေနသူပါ။ ။

လြန္းဆက္ႏိုးျမတ္
ဖက္ရွင္၊မတ္၊၂၀၀၆၊စာ-၂၅
(တစ္ႏွစ္ျပည့္အထူးထုတ္)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s