လိႈင္း

လိႈင္း

ျမင္ကြင္းက်ယ္ ရႈခင္းထဲ
နီးလာလိုက္…
ေ၀းသြားလိုက္…
သူတို႔အခ်င္းခ်င္း ရႈပ္ေထြးစြာ လမ္းခြဲ၊
ကမ္းကို ေရာက္ဖို႔ေတာ့
အလုအယက္ ပူးေပါင္းျပန္ၾက၊
ၿပီး…
ၿငိမ္သက္ေျပျပစ္ေနခဲ့၊
ေနာက္တစ္ႀကိမ္အတြက္ အားေမြး၊
ၾကည့္သူအဖို႔ေတာ့
ျဖစ္ျခင္း ပ်က္ျခင္းကို ရိုးရိုးပဲ ဆင္ျခင္မိတယ္။ ။


ေ၀မွဴးသြင္

ရုပ္ရွင္အျမဳေတ၊ေဖေဖာ္၀ါရီ၊Y2K၊စာ-၁၄၇

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s