ငွက္၀င္စားျမစ္

ငွက္၀င္စားျမစ္
(အတၱရုပ္ပံုလႊာ)

သစ္ပင္တစ္ပင္တည္းနဲ႔ အပ်ံမတတ္ဘူး
အေတာင္ပံတစ္ခုတည္းနဲ႔လည္း တစ္ေတာလံုး မပ်ံႏိုင္ဘူး
ေတာင္တန္းနဲ႔ ပင္လယ္ၾကား
အသိုက္ဖြဲ႕ပံုမ်ား
(သူ႔မွာ…)
ေလရိုင္းထဲ
ကမ္း
ၿပိဳ
ေန

ေတာ့
တယ္။ ။

ေအာင္ေ၀း
ကလ်ာ၊ဇန္န၀ါရီ၊၂၀၀၁

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s