ႏွပ္ေခ်းႏိႈက္ျခင္းအႏုပညာ

ႏွပ္ေခ်းႏိႈက္ျခင္းအႏုပညာ

ေရွးဦးမဆြ ႏွာအဂၤါတြင္း တင္းျခင္း မႊန္ျခင္း ပိတ္ျခင္းမ်ားအ
တြက္ စိတ္လာရင္ လာသလို ၾကံေဆာင္ အားစိုက္ ထိုးဆြ အမ်ား
အားျဖင့္ ဘယ္ဖက္ လက္ညိွဳးကိုသာ အသံုးျပဳရန္ အားသန္ လြယ္
ကူ အဆင္ေျပ ႏွာအဂၤါတြင္းရွိႏွင့္ေနၿပီးေသာ အစအနမွသည္ အစိုင္
အခဲသို႔တိုင္ ဆိုက္ေရာက္ သယ္ယူ ဆြဲငင္သည္ဆိုေသာ္လည္း တစ္
ေပါက္ၿပီးက တစ္ေပါက္/တစ္ေပါက္မၿပီးခင္ အျခားတစ္ေပါက္ဆီ
အာရံုေရာက္လိုက အျခားတစ္ေပါက္ အဆင္ေျပစြာ ေျပာင္းလဲႏိုင္ေၾကာင္း
ကူးခ်ည္ သန္းခ်ည္ျပဳႏိုင္ေၾကာင္း ပံုေသကားက်မရွိေၾကာင္း မေမ့အပ္
မထိတထိ သံုးေလးခ်က္ ထိထိမိမိ တစ္ခ်က္ႏွစ္ခ်က္ ဘယ္ဖက္လက္ညိွဳး
ကို ေခ်ာ့ကာ ေခ်ာ့ကာ ဆန္႕သေရြ႕သြင္းလ်က္ ေရွ႕တိုးေနာက္ငင္ အသာအယာ
အတြင္း ၀ဲယာတစ္ေလွ်ာက္ ထက္ေအာက္မက်န္ ပြတ္လွည့္ ဆြဲယူ မိလု
မိခင္အေနအထားမွ ရႊတ္ခနဲ ရႊတ္ခနဲ လြတ္လြတ္ ထြက္တတ္သည့္ အေလ့
ရွိေသာ ခြၽဲတဲတဲေခ်ာ္ေတာ္ေတာ္ အစိုင္အခဲအေပၚ စိတ္ေရာက္ပံုမ်ား စားလွ်င္
လည္း သဲတစ္ရွပ္ရွပ္ လႊင့္လွ်င္လည္း အဆီတ၀င္း၀င္းသို႔ႏွယ္ အဘယ္
အလုပ္တြင္မွ မေျဖာင့္မတ္ဘဲ ယင္း ခြၽဲတဲတဲေခ်ာ္ေတာ္ေတာ္ အစိုင္အခဲဆီ
သို႔သာ အားႀကီးကာ သြင္းထိုး ေကာ္ေရာ္ ဆြဲငင္သည္သာမက က်န္ႏွာ၀
တစ္ဖက္ပါ အားယူပိတ္ဆို႔ ညွစ္ထုတ္ မႈတ္ပစ္ အလုပ္ရႈပ္ေနရပါမူ
ေမာင္မ်ား မယ္မ်ား သူငယ္မ်ား အမယ္အိုႀကီးမ်ားႏွင့္ အဘမ်ားပါမက်န္
အေတြ႕ထူးယာဥ္ေၾကာ၌ အရသာအရွိႀကီးရွိလ်က္ အလုပ္ႀကီးအကိုင္ႀကီး
ျဖစ္ကာ ထမင္းေရာ ဟင္းပါ ေမ့ေလ်ာ့ေနၾကေလေတာ့သတတ္။        ။

လြန္းဆက္ႏိုးျမတ္
၂၀.၂.၁၁
ည၀၉း၁၆နာရီ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s