ႏွစ္ကူးသ၀ဏ္လႊာ

ႏွစ္ကူးသ၀ဏ္လႊာ

သင္ႏွင့္ကၽြႏု္ပ္ ထပ္မံ၍ ဆက္ဆံပါဦးမည္။
ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္ၾကားရွိ သံေခ်းတက္လ်က္ရွိေသာ နားလည္မႈမ်ားအား ေကာ္ပတ္စားတန္စား
မႈန္၀ါးကာ မၾကည္လင္ေတာ့ေသာ အစိတ္အပိုင္းတခ်ိဳ႕ရွိက သူ႔အတိုင္း၀ါးေနၿမဲ၀ါးကာ
အရည္ကေလးထြက္လာလွ်င္ တစ္ဖက္နယ္နမိတ္ထံ လြန္က်ဴးမႈကင္းမဲ့ေစ၍ ထြီခနဲ
ေထြးထုတ္ပစ္ႏိုင္ေၾကာင္း။
လြတ္လပ္စြာ ေျပာဆိုေရးသားခြင့္ကို ေလးစားတန္ဖိုးထားသင့္လ်က္
ဓားခ်က္တိုင္းကို တိက်ေသသပ္လွပ
“က”ကြက္တိုင္းမွာ ေျပျပစ္အခ်ိဳးက်အသက္၀င္ တစ္ဦးအခ်ဳပ္အျခာထဲတစ္ဦး
မထိပါးဘဲ အိပ္-စား-ကာမေကာင္မ်ားသာမက ပံုမွန္-ရုန္းကန္-ရွင္သန္သူေတြႏွင့္
ေတြးေခၚ-ေျမာ္ျမင္-က်မ္းျပဳဆရာမ်ားပါမက်န္ ေအးခ်မ္းႏွစ္လိုေပ်ာ္ရႊင္ဆိတ္ၿငိမ္ရာ
ဖန္တီးႏိုင္ေသးသည္။
သင့္ငွက္မ်ား ျမဴးထူးက်က္စားခိုလႈံႏိုင္ရန္ ကၽြႏ္ုပ္၏ သစ္ရိပ္မ်ား အစြမ္းကုန္
လန္းဆန္းထားမည္။မိုးအေၾကာင္း ေျမအေၾကာင္း ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ေရးေဗဒမ်ားလည္း
ဖြံ႕ၿဖိဳးေ၀စည္ရန္ရည္သန္သကဲ့သို႔ ကၽြႏ္ုပ္၏ အနည္အႏွစ္မ်ား သင့္ထံပါး ပို႔ခ်ကၽြန္းစု
ေသာအခါ အားေကာင္းျဖစ္ထြန္းေျမဆီလႊာအထပ္ထပ္ကို မနက္ျဖန္အတြက္
သင္ေမွ်ာ္လင့္ႏိုင္ေကာင္းမည္။
အရပ္ေလးမ်က္ႏွာမွ အမနာပစကားမ်ားသည္လည္းေကာင္း
ထက္ေအာက္၀န္းက်င္တစ္ခြင္မွ ေသြးထိုးဆူေ၀သံမ်ားသည္လည္းေကာင္း
ကၽြႏ္ုပ္အား စိုးစဥ္းမွ် မပြန္းရွႏိုင္သည္ျဖစ္ရာ သင့္ထံ၌လည္း စဥ္းငယ္မွ သက္ေရာက္မႈ
မရွိဖို႔အတြက္ ဆုမြန္ေကာင္းေတာင္းသည္။ဂံုႏွီအိတ္ခ်ဳပ္အပ္မ်ားမွသည္
တာေ၀းပစ္အဏုျမဴဒံုးက်ည္မ်ားတိုင္ေအာင္ အဆက္အသြယ္ေကာင္းမ်ား
အရွည္သျဖင့္စီးဆင္းလိုသည္။
ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္ယဥ္ေက်းစြာ ရင္းႏွီးကူးလူးရာမွ ကေတာက္ကဆ အေရးေတာ္ပံုမ်ိဳး
ဆိုက္လွ်င္ေတာင္ အခ်က္က်က် ယဥ္ေက်းစြာ ဆဲဆိုတုန္႔ျပန္ခြင့္ထားရွိမည္။
သင့္မိသားစု၌ သင့္စည္းမ်ဥ္းသည္ ေက်ာက္သားသဖြယ္တည္တံ့သည့္အလား
ကၽြႏ္ုပ္မိသားစု၌ ကၽြႏ္ုပ္စည္းမ်ည္းသည္ ေရအလ်ဥ္ကိုေတာင္ ျပတ္ေတာက္ေစႏိုင္သည္။
သင္ႏွင့္ကၽြႏ္ုပ္ အက်ိဳးတူသဒၵါမွန္စြာ အရသာေတြ႕ေနသည့္ကာလအတြင္း
ဂ်င္းေဘာင္းဘီေနာက္အိတ္ထဲ မည္သည့္အခ်ိန္ျဖစ္ေစ နည္းပညာေမွာင္ခိုကူးရန္
အဆိပ္အတိၿပီးေသာ မမ္မိုရီစတစ္တစ္ခုသယ္ေဆာင္မလာအပ္။
ေမႊးရီသင္းရွဖြယ္ ဂရန္းရြဳင္ရယ္အလတ္တစ္လံုးသာ ထိုးထည့္အပ္လွ၏။
(၁)မ်ိဳးသုဥ္းေပ်ာက္ကြယ္လုအံ့ ကုန္းေန ေရေန ေလေနသတၱ၀ါမ်ိဳးစံုအား
အခ်ိန္အခါမေရြး ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ရန္
(၂)အၿမဲတေစေဖာက္လြဲေဖာက္ျပန္ျဖစ္ေနေလေသာ သဘာ၀တရားႀကီးအတြက္
ကၽြတ္ကၽြတ္အိတ္ေလွ်ာ့ခ်/သစ္ပင္ျပန္စိုက္/စြမ္းအင္ေခၽြတာ/ဆင္ျခင္အသိဥာဏ္ထားရွိရန္
(၃)အာဏာပါ၀ါထူေထာင္ အထက္ေအာက္ဖိစီးမႈ မွ်ေျခမဲ့ တစ္လူတစ္မင္းစနစ္
က်င့္သံုးေရးပေပ်ာက္ရန္
(၄)မူလသိစိတ္အား ဘာသာေရးႏွင့္ အပင္းသြင္းကာ အေသခံအၾကမ္းဖက္ကိုးကြယ္မႈမ်ား
ကင္းစင္ရန္တည္းဟူေသာ သင္ႏွင့္ကၽြႏ္ုပ္ၾကားက ေရရွည္ႏွစ္ဦးသေဘာတူညီခ်က္မ်ားမွာ
၀က္ဘ္ေပ့ခ်္ထက္၌သာ ေရးထားၾကျခင္းမဟုတ္သည္ကို သတိရွိပါ။
သင္အက်ိဳးမဲ့ေစရန္ ဗိုင္းရပ္စ္သစ္မ်ားပါရွိသည့္ ေဖာ္၀ပ္ေမးလ္မ်ား ကၽြႏ္ုပ္မပို႔ပါ။
ကၽြႏ္ုပ္ထံသို႔သာ ေနာက္ဆံုးေပၚ ျမန္မာႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာမွ “ဂလုခ်င္စရာ”
ဓာတ္ပံုကေလးမ်ား ပံုထြက္ေကာင္းေကာင္း အေရအတြက္မ်ားမ်ား
ကိုးနတ္ရွင္သေဘာမေနျဖဴစင္ေနခိုက္ မၾကာခဏ လက္တို႔မွ်ေ၀ေပးေစလိုသည္။
ထို႔ေနာက္ ဆက္လက္၍ အရက္မူးကၽြဲခိုးေပၚ သင့္ျပဳမူေျပာဆိုေနထိုင္တတ္ျခင္းမ်ားကို
အခ်ိန္မွီျပဳျပင္ေျပာင္းလဲသြားဖို႔ တိုက္တြန္းအပ္သည္။သို႔ဆိုပါက သင့္အေပၚ ကၽြႏ္ုပ္၏
ယံုၾကည္မႈသည္လည္း ယခင္ကထက္ အတိုင္းထက္လြန္စြာ ပိုမိုခိုင္က်ဥ္လာႏိုင္စရာရွိ၏။
တစ္ဆက္တည္း ကၽြႏု္ပ္ဖက္ျခမ္းမွလည္း ခုစာကေလးေၾကာ္ ေတာ္ၾကာဆီထမင္း
လုပ္ရပ္မ်ားအတြက္ သင့္အား အၿပီးတိုင္ေတာင္းပန္သည္။ ကမၻာႀကီးသည္ကား ရြာျဖစ္ေနၿပီ။
သင္ႏွင့္ကၽြႏ္ုပ္ ရြာရိုးကိုးေပါက္မက ဆယ္ေပါက္ ဆယ့္တစ္ေပါက္ထိေအာင္
အတူဆက္ေလွ်ာက္ၾကရဦးမည္။ ဘယ္ေသာခါမ်ား ကၽြႏု္ပ္နွင့္သင္
အျပစ္မျမင္လို…။        ။

လြန္းဆက္ႏိုးျမတ္
၁၇.၄.၁၁(သႀကၤန္အတက္ေန႔)
မနက္ ၀၀း၄၅နာရီ

2 comments on “ႏွစ္ကူးသ၀ဏ္လႊာ

  1. ခႏြဲ says:

    ကၽြႏု္ႏွင့္ သင္သည္ ဘယ္ေတာ့မွ အျပစ္မျမင္လို။ ခ်စ္ခ်စ္ခင္ခင္ နားလည္ ခြင့္လႊတ္စြာ ေနထိုင္ပါမည္။

  2. a N T I M a says:

    happy new year bro!!!
    thanks for your chapbook. really love the ideas and poems!!!

    -th

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s