မထင္ ေရွာ့ခ္ နဲ႕ ငါးရိုးပင္လယ္ ဆိုင္ေပၚရာက္ၿပီဗ်ိဳ႕

 

 

မထင္ ေရွာ့ခ္ နဲ႕

ငါးရိုးပင္လယ္

ဆိုင္ေပၚရာက္ၿပီဗ်ိဳ႕

 

အမွတ္တရ ေတြ႔ဆံုပြဲကို စာေပေလာက(၅)မွာ ဒီ(၆လပိုင္း)အလယ္ေလာက္ လုပ္ဖို႔ ရွိပါတယ္။ ေသခ်ာတဲ့အခ်ိန္ ဘေလာ့ဂ္မွာ ဆက္လက္ ေျပာသြားေပးပါဦးမယ္။

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s