တက္ေခတ္ေလာက်မ္း

တက္ေခတ္ေလာက်မ္း

တစ္ႏိုင္ငံလံုးလွ်ပ္စစ္မီးမရရွိလွ်င္ မေမွာင္ေလာ။
ေမွာင္ေသာ္ ဖေယာင္းတိုင္ထြန္းေသာ္ မလင္းေလာ။
အလုပ္အကိုင္းရွားပါးမႈမ်ားလွ်င္ ခိုးဆိုးလုယက္မႈတို႔ မထၾကြေလာ။
မိသားစုေတြ ထမင္းမ၀ေသာ္လည္း ကားမွတ္တိုင္မွာ အိပ္ေရး၀သူေတြ မေပါမ်ားေလာ။
လူ႔အခြင့္အေရးကို တန္ဖိုးထားကာကြယ္ေသာ္ လူေနမႈအသိစိတ္ဓာတ္ မေတာက္ေျပာင္ေလာ။
လူ႔အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္ခံရမႈႏႈန္းျမင့္မားေသာ္ လူျဖစ္ၿပီး လူႏွင့္တူပါ၏ေလာ။
ၿမိဳ႔ျပႏွင့္ ေက်းလက္ဖြံၿဖိဳးမႈကြာဟလြန္းေသာ္ လူတန္းစားကြာဟမႈလည္း မျမင့္မားေလာ။
လူတန္းစားကြာဟမႈျမင့္မားေသာ္ တိုင္းျပည္ ဟန္ခ်က္မပ်က္ေလာ။
အႏုပညာလြတ္လပ္ခြင့္မရွိေသာ္ စစ္မွန္ေသာ အႏုပညာေတြမဆံုးရႈံးေလာ။
ထိုအတြင္းႀကိဳးတုပ္ထားေသာ ဆြံ႕အနားမၾကား အႏုပညာလက္ရာေတြ မထြက္ေပၚေလာ။
ေနရာအႏွံ႔ရွိ ေျမျမွပ္မိုင္းမ်ား အခ်ိန္မွီ မရွင္းလင္းေသာ္
ကံဆိုးသူအျပစ္မဲ့ တိုင္းသူျပည္သားတို႔ အသားလြတ္ေသပြဲ မ၀င္ႏိုင္ေလာ။
ေျမျမွပ္မိုင္းအႏၱရာယ္သတိေပးခ်က္မ်ား နီးစပ္ရာတြင္ ထင္ရွားသိသာေအာင္
ပညာေပးၿပီး ကၽြမ္းက်င္ပညာရွင္ေတြျဖင့္ အခ်ိန္မွီ ရွင္းလင္းေသာ္  မၿငိမ္းေလာ။
အသိဥာဏ္မဖြံ႕ၿဖိဳးေသးေသာ အရြယ္မေရာက္ေသးသူ ကေလးစစ္သားမ်ားအား
ျဖားေယာင္းသိမ္းသြင္းစုေဆာင္းေသာ္ တပ္မေတာ္အင္အား မရွိေလာ။
အသိဥာဏ္မဖြံ႕ၿဖိဳးေသးေသာ အရြယ္မေရာက္ေသးသူ ကေလးစစ္သားမ်ားအား
ေသနတ္ေပးကိုင္ေသာ္ ကိုယ္က်ိဳးမနည္းေလာ။
၀န္ထမ္းမ်ားအက်င့္ပ်က္ျခစားေသာ္ တိုင္းျပည္တြင္း အႏွစ္သာရမကင္းမဲ့ေလာ။
တိုင္းျပည္တြင္း ျခစားထား၍ အခြံသာရွိေသာ္ အလြယ္တကူ ၿပိဳလဲမပ်က္စီးေလာ။
ပညာေရးနိမ့္က်ေသာ္ တိုင္းျပည္မွာ ေအာက္ေျခလူတန္းစားသာ ပိုမိုမ်ားျပားေလာ။
အထပ္ျမင့္စာသင္ေက်ာင္းေတြတြင္ ခုံျမင့္ျမင့္ႏွင့္ စာသင္ၾကားေပးေသာ္ ပညာေရးမျမင့္မားေလာ။
ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးမရွိလွ်င္ တိုင္းျပည္တည္ၿငိမ္တိုးတက္မႈ မေႏွးေကြးေလာ။
ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို တိုင္းရင္းသားစည္းလံုးညီညႊတ္ေရးႏွင့္ အေျဖရွာေသာ္ မရေလာ။
ရခိုင္ႏွင့္ ရိုဟင္ဂ်ာအေရးအခင္းေၾကာင့္ ကမၻာ့အလယ္မွာ ျမန္မာႏိုင္ငံ ရုပ္မပ်က္ေလာ။
တိုင္းရင္းသားဥပေဒခိုင္မာေအာင္ ေဒသတြင္းလံုၿခံဳေအာင္ ေစာစီးစြာ
ခ်မွတ္ေဆာင္ရြက္ခဲ့ေသာ္ ဤသို႔ျဖစ္မည္ေလာ။
လူသားခ်င္းစာနာမႈျပည္တြင္း NGO အဖြဲ႔အစည္း မ်ားမ်ားေပၚေပါက္ေသာ္
အခက္အခဲရွိျပည္သူတို႔ အေသေျဖာင့္ အဆင္မေခ်ာေလာ။
လူသားခ်င္းစာနာမႈျပည္တြင္း NGO အဖြဲ႔အစည္းမ်ားဖြဲ႔စည္းခြင့္ကို
မခက္ခက္ေအာင္ အခြန္အတုတ္တိုးျမွင့္ကန္႔သတ္ေသာ္ ၿပိတၱာဘံုသို႔ မလားေလာ။
သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္မထိန္းသိမ္းဘဲ ထိခိုက္ေအာင္ျပဳေသာ္ ကမၻာ့ေျမႀကီးပ်က္စီးမႈမႀကံဳေလာ။
ျမစ္ဆံုဆည္စီမံကိန္းနဲ႕ ေၾကးနီေတာင္စီမံကိန္းကဲ့သို႔ စီမံကိန္းမ်ား
ထာ၀ရရပ္ဆိုင္းလွ်င္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ မေအးခ်မ္းေလာ။
ေထာင္ပိုင္ႀကီးမ်ားႏွင့္ ေထာင္မွဴးမ်ားက ခ်စ္ခင္သံေယာဇဥ္ႀကီးလြန္းသျဖင့္
က်န္ရွိႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ားကို မလႊတ္ေသာ္ တိုင္းျပည္ရိကၡာမဆံုးရႈံးေလာ။
ေထာင္ပိုင္ႀကီးမ်ားႏွင့္ ေထာင္မွဴးတို႔ သံေယာဇဥ္ႀကိဳးျဖတ္ၿပီး က်န္ရွိႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ားကို
လြတ္လပ္စြာ ႏိုင္ငံရးလုပ္ခြင့္ျပဳေသာ္ ႏိုင္ငံအလ်င္အျမန ္မတိုးတက္ေလာ။
ေျမာက္ကိုရီးယားမွ စစ္လက္နက္မ်ား ခိုးေၾကာင္ခိုး၀ွက္၀ယ္ယူေသာ္
တိုင္းျပည္၏ ကာကြယ္ေရးက႑ မေတာင့္တင္းေလာ
ရရွိစစ္လက္နက္မ်ား အသံုးျပဳ၍ ျပည္တြင္းတိုင္းရင္းသားမ်ားအေပၚ
မတရားစစ္မက္ျပဳေသာ္ ျပည္တြင္းစစ္ မျဖစ္ေလာ
လူတိုင္းဆက္သြယ္ေရး အဆင္ေျပေအာင္ ၅၀၀၀ တန္ ဆင္းကဒ္ မရွိသင့္ေလာ။
၅၀၀၀တန္ ဆင္းကဒ္ရွိေသာ္ ႏြားေက်ာေပၚမွ ႏြားေက်ာင္းသားမ်ား ပုေလြမမႈတ္ဘဲ ဖုန္းေျပာေနမည္ေလာ။
တိုင္းတပါးယဥ္ေက်းမႈလႊမ္းမိုးေသာ္ မိန္းမေတြ အရက္ေသာက္ၿပီး မယားရွိလင္ မျပစ္မွားေလာ။
ရိုးရာယဥ္ေက်းမႈ အရြက္ဖံုးေသာ္ ေယာက်ား္ေတြ ေန႔ခင္းေၾကာင္ေတာင္ မာဖလာပတ္ၿပီး လမ္းမသလားေလာ။
ဆင္းရဲမြဲေတမႈတိုက္ဖ်က္ေရးခ်က္ခ်င္းလုပ္ေသာ္ တိုင္းသူျပည္သားတို႔ ေန႔ခ်င္းညခ်င္း မခ်မ္းသာေလာ။
တိုင္းသူျပည္သားတို႔ ခ်မ္းသာေသာ္ ေက်ာင္း၊ရံုး၊ က႑ားတို႔တြင္ေအာက္ေျခသိမ္းအလုပ္ မည္သူလုပ္မည္ေလာ။
တရုတ္မယားပဲျဖစ္ျဖစ္ ငါးဖမ္းစက္ေလွေပၚပဲျဖစ္ျဖစ္ အိမ္ေဖာ္အကူပဲျဖစ္ျဖစ္
လိင္အလုပ္သမပဲျဖစ္ျဖစ္ လူကုန္ကူးခံရေသာ္ ေခတ္သစ္ကၽြန္မျဖစ္ေလာ။
ေခတ္သစ္ကၽြန္မျဖစ္ရေလေအာင္ လူကုန္ကူးမႈတိုက္ဖ်က္ေရး
ဟန္ေဆာင္ပန္ေဆာင္မဟုတ္ဘဲ ဟန္က်ပန္က်မလုပ္သင့္ေလာ။
ေတာင္သူလယ္သမားဦးႀကီးမ်ား၏ လယ္ယာေျမေတြကို ကုမၸဏီႏွင့္ စစ္တပ္က
မတရားသိမ္းယူေသာ္ တိုင္းျပည္မွာ သီးႏွံစပါးထြက္ႏႈန္းမေလ်ာ့ေလာ။
ကိစၥမရွိ သီးႏွံစပါးေလာက္ကို ျပည္ပကေန မွာယူတင္သြင္းၿပီး တိုင္းသူျပည္သားေတြကို
အခ်ိဳးက်ခြဲေ၀ေသာ္ ေတာင္သူလယ္သမားဦးႀကီးမ်ား အနားမရေလာ။
ဒီမိုကေရစီႏိုင္ငံအတြက္ ပြင့္လင္းျမင္သာလူ႔အဖြဲ႔အစည္းေဖာ္ေဆာင္ရန္ မလိုေလာ။
ပြင့္လင္းျမင္သာလူ႔အဖြဲ႔အစည္းျဖစ္ရန္ လူတိုင္းအတြင္းခံေလာက္ပဲ၀တ္ၿပီး ေအာ္လံကိုင္ စကားေျပာရင္ မရေလာ။
တိုင္းျပည္၏ စတုတၳမ႑ိဳင္ျဖစ္ေသာ မီဒီယာအခန္းက႑တိုးတက္ေသာ္ ျပည္သူ႔အသံမၾကားရေလာ။
အျပန္အလွန္အားျဖင့္ မီဒီယာအခန္းက႑ကေန ျပည္သူ႔အသံကို ထုတ္ေဖာ္ေသာ္
တိုင္းျပည္၏ စတုတၳမ႑ိဳင္ မပီသေလာ။
သာသနာ့နယ္ေျမေတြေပၚ ဟိုတည္နဲ႔ စားေသာက္ဆိုင္ဖြင့္ေသာ္ ႏိုင္ငံျခားဖြတ္ကလိဒဂၤါးမရေလာ။
ႏိုင္ငံျခားဖြတ္ကလိဒဂၤါးရဖို႔ ယံုၾကည္သက္၀င္မႈဘာသာေရးကို ေရာင္းစားေသာ္ ေခြးႏိုင္ငံမျဖစ္ေလာ။    ။

 
လြန္းဆက္ႏိုးျမတ္
၁၆.၁၁.၁၂
မနက္ ၁၀း၂၅နာရီ
(ရည္ညႊန္း-ေလာကီပညာစြယ္စံုက်မ္း-ေလာက်မ္း)

2 comments on “တက္ေခတ္ေလာက်မ္း

  1. ေလာက်မ္းလာဖတ္သြားတယ္ဗ်ိဳ႕….ဆရာႏုိး…

  2. သူရိယတိမ္ယံ says:

    အရမ္းမိုက္တယ္ဗ် ာ။

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s